Støttepersonsuddannelse


FORMÅL

At give deltagerne viden om handicapområdet generelt i Grønland samt give dem konkrete redskaber til at arbejde med forskellige grupper med handicap. 

Hovedfokus vil være at give ufaglærte personer, som til daglig arbejder med personer med handicap, mere viden omkring handicapområdet, således at de føler sig rustet til at drage omsorg for og håndtere personer med handicap. Undervisningen har til formål at skabe en fælles forståelse for den normale udvikling i et livsperspektiv med særlig fokus på udviklingen for personer med handicap. Herunder vil der være undervisning i almen og handicappsykologi. 

Der vil være fokus på at introducere deltagerne til de lovmæssige rammer i Grønland samt hvilke forebyggende og behandlende indsatser der er på handicapområdet. Hermed vil de få mere viden om mulighederne for personer med handicap, hvorved de vil kunne hjælpe den enkelte på bedst mulig vis. Derudover lægges der vægt på at introducere forskellige kommunikative og pædagogiske redskaber, som deltagerne vil kunne bruge i deres daglige arbejde. 

De bliver blandt andet introducerede til særlige pædagogiske tilgange i forhold til at håndtere personer med handicap i dagligdagen; herunder er der særlig vægt på anerkendende pædagogik og relationskompetencer. Deltagerne opnår deslige indsigt i visuelle og kognitive pædagogiske metoder, som de vil kunne benytte sig af, når de arbejder pædagogisk med en person med handicap. 

Det handler om at give deltagerne redskaber til at skabe en tryg og overskuelig ramme for den enkelte i henhold til hverdagen og samtale med vedkommende. De vil også opnå viden om og få præsenteret redskaber til at håndtere konflikter mellem personer med handicap samt mellem andre fagpersoner. Herunder vil de blive introducerede til konflikthåndteringsmetoder og konflikthåndteringspædagogikker, hvor undervisningen vil foregå i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

Til sidst vil deltagerne blive undervist i samarbejde; herunder samarbejde med kolleger, andre faggrupper og særlig i forhold til at samarbejde med forældre med børn med handicap. Her vil der være fokus på observationsteknikker og kommunikation. Godt samarbejde kræver et fælles sprog og et fælles mål, og det er betingelsen for, at den enkelte person med handicap har mulighed for at udvikle sig. 

MÅLGRUPPE 
Personer, som arbejder med børn, unge og voksne med handicap. 

FORM
Undervisningsforløbet er 6 moduler á cirka 5 dages varighed med undervisere fra Socialpædagogisk Seminarium (Perorsaanemik Ilinniarfik).