At arbejde med personer med et handicap

Vi er din VEJVISER gennem det offentlige system i forhold til handicapfaglige problematikker i din hverdag

Når du arbejder med personer med et handicap i Grønland, er der to lovgivninger, du skal forholde dig til – Sundhedslovgivningen og Sociallovningen.  

I Sundhedslovgivningen kan du orientere dig om mulige sundhedsydelser under Landstingsforordning nr.15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser mv.

I Sociallovgivningen kan du orientere dig om mulige hjælpeforanstaltninger under Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap 

NB: Vi kan kun rådgive og vejlede i henhold til Sociallovgivningen.

Vigtigt for dig at vide:

  • Sociallovgivningens grundlag er, at enhver borger har ret til forskellige former for hjælp, hvis denne er udsat for en social begivenhed.
  • Et vigtigt princip i Sociallovgivningen er, at Handicaplovgivningen kun skal anvendes, hvis der ikke findes hjælpemuligheder i anden lovgivning. Det betyder, at Sociallovgivningens andre områder er primære, og handicapområdet er sekundært. 
  • En omfattelse af Handicaplovgivningen kræver en individuel vurdering af, om personen har et vidtgående handicap og en vurdering af, hvilken hjælpeforanstaltning, der kan afhjælpe personen i hverdagen. Der skal være direkte sammenhæng mellem det pågældende handicap og den hjælpeforanstaltning, der søges om. 

Et vidtgående handicap
 defineres som […] en væsentlig nedsat funktionsevne, der skyldes en varig fysisk eller psykisk lidelse, skade eller mangel” og ”[…] den væsentlige nedsatte funktionsevne skaber et væsentligt tab eller en væsentlig begrænsning for personens muligheder for at leve en normal dagligdag og i personens muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).

Væsentlig nedsat funktionsevne
 defineres som […] ikke kan varetage egne personlige behov, som for eksempel personlig hygiejne, påklædning, spisning […] ikke ved egen hjælp kan færdes inde og ude, herunder foretage indkøb, opretholde et socialt liv […] ikke kan kommunikere med andre mennesker.” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 3, stk.1).

En eller flere af disse betingelser skal være opfyldt, før borgeren har en væsentlig nedsat funktionsevne.

En borger kan have en nedsat funktionsevne, men den er nødvendigvis ikke vurderet som en væsentlig nedsat funktionsevne; det bestemmes ud fra en samlet vurdering af, hvordan borgeren kan fungere i hverdagen. Med andre ord, at blive omfattet af handicapreglerne er behovsbestemt, og det afhænger af den enkelte borgers levevilkår. Midlertidige funktionsnedsættelser medregnes ikke.

Kort fortalt: Du, som arbejder med personer med handicap, skal udgangspunkt først forholde dig til anden Sociallovgivning, før du anvender bestemmelserne på Handicapområdet.Hvis Handicaplovgivningen skal anvendes, skal personen med handicap søge via sin sagsbehandler om at blive omfattet af lovgivningen, før vedkommende kan få mulighed for at søge om ønsket hjælpeforanstaltning; hjælpeforanstaltningen skal have direkte forbindelse med det vidtgående handicap.

Derudover skal du være opmærksom på at vurdere om:

  • Den ønskede hjælpeforanstaltning udspringer af et individuelt behov, eller om det er et manglende redskab, som fx en institution bør have.  
  • Behovet kræver en hjælpeforanstaltning, eller om det drejer sig om en pædagogisk indsats.

At blive omfattet af handicapreglerne er op til visitationsudvalget den kommune, du arbejder i. Visitationsudvalget består typisk af en fagchef, en socialrådgiver, en læge og en sagkyndig, og de vurderer om, der er tale om en sygdom eller et vidtgående handicap. Hvis de vurderer, at det er en sygdom, vil borgeren som udgangspunkt have ret til behandling (primært medicinsk).   

Følgende oplysninger skal danne grundlag for visitationsudvalgets afgørelse:

  • Lægeerklæring, psykologundersøgelse eller anden sundhedsfaglig vurdering, som dokumenterer den varige fysiske eller psykisk lidelse, skade eller mangel.
  • Socialforvaltningens beskrivelse af borgerens færdigheder, funktionsevne samt leveforhold.

Hvis borgeren ikke er omfattet af handicapreglerne under Sociallovningen, kan vores konsulentteam som udgangspunkt give dig råd og vejledning i henhold til andre lovgivninger, hvor der er mulighed for at søge hjælpeforanstaltninger samt henvise dig til rette person eller afdeling.

Hvis borgeren ikke er tilfreds med visitationsudvalgets afgørelse, har personen mulighed for at anke ved Det Sociale Ankenævn.
Borgeren har ret til at få råd og vejledning hos kommunen med at anke en afgørelse (§ 62, kapitel 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8. af 25. juni 2015).

Læs mere om Selvstyrets generelle lovgivning her eller søg selv i Selvstyret Lovsamling.