FN's Handicapkonvention

Lige muligheder for personer med handicap

En konvention er en international aftale med forpligtelser og principper.

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. december 2006. Danmark har ratificeret konventionen med ikrafttræden den 24. august 2009 uden forbehold for Grønland, og derfor gælder FN’s handicapkonvention for Grønland.

Det betyder, at Grønland forpligter sig til at indrette retsregler og administrativ praksis i overensstemmelse med konventionen.

Formålet med handicapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Læs mere på Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender's hjemmeside her