Pårørende til personer med et handicap

Vi er din VEJVISER gennem det offentlige system i forhold til handicapfaglige problematikker i din hverdag

Når du er pårørende til en person med et handicap i Grønland, er der to lovgivninger, du skal forholde dig til – Sundhedslovgivningen og Sociallovningen.  

I Sundhedslovgivningen kan du orientere dig om mulige sundhedsydelser under Landstingsforordning nr.15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser mv. 

I Sociallovgivningen kan du orientere dig om muligheder i relation til handicapområdet under Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap 

NB: Vi kan kun rådgive og vejlede i henhold til Sociallovgivningen.

Vigtigt for dig at vide:

  • Vedkommende får stillet en diagnose gennem Sundhedslovgivningenmen hvis han eller hun har behov for hjælpeforanstaltninger, skal der søges om at blive omfattet afSociallovgivningenhandicapregler.
  • Hvis vedkommende skal omfattes, skal handicappet først og fremmest blive kategoriset som vidtgående, og handicappet forhindrer personen i at leve en normal dagligdag.


Vidtgående handicap
 = […] en væsentlig nedsat funktionsevne, der skyldes en varig fysisk eller psykisk lidelse, skade eller mangel” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).

At forhindre personen i at leve en normal dagligdag = […] at den væsentlige nedsatte funktionsevne skaber et væsentligt tab eller en væsentlig begrænsning for personens muligheder for at leve en normal dagligdag og i personens muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).

Vedkommende kan have en nedsat funktionsevne, men den er nødvendigvis ikke vurderet som en væsentlig nedsat funktionsevne; det bestemmes ud fra en samlet vurdering af, hvordan personen kan fungere i hverdagen. Med andre ord, at blive omfattet af handicapreglerne er behovsbestemt, og det afhænger af personens levevilkår. Midlertidige funktionsnedsættelser medregnes ikke.

At blive omfattet af handicapreglerne er op til visitationsudvalget den kommune, personen bor i. Visitationsudvalget består typisk af en fagchef, en socialrådgiver, en læge og en sagkyndig, og de vurderer om, der er tale om en sygdom eller et vidtgående handicap. Hvis de vurderer, at det er en sygdom, vil personen med handicap som udgangspunkt have ret til behandling (primært medicinsk).   

Følgende oplysninger skal danne grundlag for visitationsudvalgets afgørelse:

  • Lægeerklæring, psykologundersøgelse eller anden sundhedsfaglig vurdering, som dokumenterer personens varige fysiske eller psykisk lidelse, skade eller mangel.
  • Socialforvaltningens beskrivelse af personens færdigheder, funktionsevne samt leveforhold.

Det betyder med andre ord, at personen med et handicap ofte skal igennem 3 processer, hvis denne har behov for hjælpeforanstaltninger:

  1. Sundhedsvæsenet skal stille diagnosen.
  2. Personen skal søge via dennes sagsbehandler om at blive omfattet af handicapreglerne under Sociallovgivningen.
  3. Personen skal søge via dennes sagsbehandler om ønskede hjælpeforanstaltninger

Vi gør opmærksom på, at selvom personen er omfattet af handicapreglerne, kan den pågældende sagsbehandler give afslag på ønsket hjælpeforanstaltning. Der skal være en direkte sammenhæng mellem personens handicap og den ønskede hjælpeforanstaltning.

Det er også vigtigt at vide for dig, at selvom personen en gang har fået bevilget en hjælpeforanstaltning, betyder det ikke, at han eller hun kan få det igen. Funktionsevnen eller levevilkårene kan ændre sig over tid, og personens behov kan derfor blive vurderet forskelligt over tid. 

Hvis personen ikke er omfattet af handicapreglerne under Sociallovningen, kan vores konsulentteam som udgangspunkt give dig og personen råd og vejledning i henhold til andre lovgivninger, hvor der er mulighed for at søge hjælpeforanstaltninger samt henvise dig til rette person eller afdeling.

Hvis du eller personen med handicappet ikke er tilfreds med visitationsudvalgets afgørelse, har personen mulighed for at anke ved Det Sociale Ankenævn 
Borgeren har ret til at få råd og vejledning hos kommunen med at anke en afgørelse (§ 62, kapitel 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8. af 25. juni 2015).

Læs mere om Selvstyrets generelle lovgivning her eller søg selv i Selvstyret Lovsamling