Sociallovgivning

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har ansvaret for at udarbejde regelsættet på socialområdet, mens det lokale ansvar for sociale indsatser er placeret i kommunerne. Kommunalbestyrelserne træffer afgørelser i alle forhold, som ikke ved lov er placeret hos andre myndigheder.

Al lovgivning, herunder Sociallovgivning, findes på www.lovgivning.gl 

Sociallovgivningen omfatter disse områder:

 • Socialvæsenets styrelse og organisation
 • Handicapområdet
 • Familieretslige regler herunder børnetilskud og underholdsbidrag
 • Børne- og ungeområdet
 • Institutioner
 • Magtanvendelse
 • Offentlig hjælp
 • Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
 • Alderspension
 • Førtidspension
 • Boligsikring
 • Lovgivning gældende for personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder samt for personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder

Det Sociale Ankenævn er klageinstans i forhold til afgørelser truffet efter det sociale regelsæt i kommunerne eller af Departementet. 

Læs mere om Det Sociale Ankenævn her


En omfattelse af Handicapreglerne
kræver en individuel vurdering om, personen har et vidtgående handicap og en vurdering af, hvilken hjælpeforanstaltning der kan afhjælpe personen i hverdagen. Der skal være direkte sammenhæng mellem det pågældende handicap og den hjælpeforanstaltning, der søges om.

Et vidtgående handicap defineres som[…] en væsentlig nedsat funktionsevne, der skyldes en varig fysisk eller psykisk lidelse, skade eller mangel og denne […] væsentlig nedsatte funktionsevne skaber et væsentlig tab eller en væsentlig begrænsning i personens muligheder for at leve en normal dagligdag og i personens muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere." (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).

Væsentlig nedsat funktionsevne defineres som […] ikke kan varetage egne personlige behov, som for eksempel personlig hygiejne, påklædning, spisning […] ikke ved egen hjælp kan færdes inde og ude, herunder foretage indkøb, opretholde et socialt liv […] ikke kan kommunikere med andre mennesker.” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 3, stk. 1).

Hvis Handicaplovgivningen skal anvendes, skal personen med handicap søge om at blive omfattet af lovgivningen, før vedkommende kan få mulighed for at søge om ønsket hjælpeforanstaltning; hjælpeforanstaltningen skal have direkte forbindelse med det vidtgående handicap.